Rekrutacja uczestników

Jeśli spełniasz kryteria zapraszamy do udziału w rekrutacji.

Dokumenty rekrutacyjne dostępne są w Biurze Projektu oraz na stronie internetowej w zakładce „Dokumenty do pobrania”.

Dokumenty złożone po terminie nie będą rozpatrywane.

Sposób składania dokumentów

Formularz rekrutacyjny (załącznik nr 1) wypełniony w języku polskim (w przypadku odręcznego wypełnienia dokumentu w sposób czytelny) we wszystkich wymaganych polach. Jeżeli dana rubryka nie dotyczy osoby zainteresowanej należy umieścić zapis „nie dotyczy” albo zakreślić (elektronicznie lub odręcznie) pole wyboru „nie dotyczy”.

Formularz można składać:

Dokumenty składane w wersji elektronicznej powinny zostać przekazane do Biura Projektu w oryginale z podpisami nie później niż przed rozpoczęciem pierwszej formy wsparcia, nie przekraczając przy tym 14 dni kalendarzowych od momentu przesłania wersji elektronicznej.

  • pocztową (za termin złożenia uznaje się datę wpływu do Biura Projektu, a nie datę stempla pocztowego).

O zakwalifikowaniu do projektu decydować będzie spełnienie kryteriów dostępu oraz wynik oceny merytorycznej na podstawie ankiety dołączonej do dokumentów zgłoszeniowych, zgodnie z pkt:

A: motywy dla których osoba chce wziąć udział w projekcie (0-10)

B: poziom świadomości swojej sytuacji na rynku pracy i tego w jaki sposób projekt ma przyczynić się do poprawy tej sytuacji (0-10) C: gotowość do wzięcia udziału we wszelkich formach wsparcia (0–10).