Działania w projekcie

W ramach projektu „Zaktywizowany=Zatrudniony” udzielane zostanie wsparcie w ramach niniejszych zadań:

Zadanie 1 Diagnoza Predyspozycji i możliwości uczestnika projektu – Indywidualny Plan Działania. Wsparcie przewidziane dla 84 osób (2 x 2h/OSOBA)  Frekwencja 100 %. Zadanie realizowane będzie w formie spotkań z UP. Podczas zadania z pomocą doradcy zawodowego, dokonana zostanie analiza predyspozycji zawodowych, edukacyjnych UP, ocena możliwości i szans na rynku pracy. Pozwoli to precyzyjnie określić jakim wsparciem ma być objęty UP. Udzielenie wsparcia będzie poprzedzone identyfikacją potrzeb uczestnika projektu oraz opracowaniem i aktualizowaniem dla każdego uczestnika indywidualnego planu działania.

Zadanie 2 – Szkolenia zawodowe „Szyte na miarę” (szkol. śr. 80h/os, spotk. max 7h dydaktycznych, śr 4-5/tydzień) –  W ramach zadania UP wezmą udział w szkoleniach zawodowych prowadzących do uzyskania kwalifikacji/kompetencji zawodowych zgodnie z wymaganiami rynku pracy, które zostaną zweryfikowane poprzez przeprowadzenie odpowiedniego sprawdzenia przyswojonej wiedzy – szkolenia będą się kończyć egzaminem zewnętrznym oraz potwierdzeniem nabytych kwalifikacji rozpoznawalnym i uznawalnym w danym sektorze lub branży dokumentem.

Warunkiem rozpoczęcia zadania jest zakończenie zadania nr 1.Warunkiem zakończenia szkolenia zawodowego jest min. 80 % obecności na zajęciach.

Zadanie 3Pośrednictwo pracy dla 84 UP – w wymiarze: 8h/UP, 4 spotkania po 2 h/uczestnika + samodzielne poszukiwanie pracy przez uczestnika projektu. Celem wsparcia jest ułatwienie uczestnikowi projektu wejście na rynek pracy, zaś podjęcie pracy sprzyjać będzie poprawie sytuacji materialnej uczestnika.

Zakres pośrednictwa pracy będzie obejmować monitoring aktywności UP w poszukiwaniu pracy, pozyskaniem ofert pracy dla UP, pomoc uczestnikowi w tworzeniu dokumentów aplikacyjnych, zachęcenie uczestnika do udziału w targach pracy, informowanie uczestnika o możliwości samo zatrudnienia. Podczas pośrednictwa na podstawie IPD zostaną pozyskane oferty pracy zgodnie z kwalifikacjami uczestników projektu.

Zadanie 4 – staż dla 70 UP w wymiarze: 70UP x 3mies. (max.8h/dzień,40h/tydz./5dni/tydz.), max.7h/dzień,35h/tydz. dla osób niepełnosprawnych.

Staże zawodowe w ramach projektu będą spójne z tematyką szkoleń, w których brali udział uczestnicy, a stażyści będą otrzymywać stypendium stażowe. Staż będzie odbywać się na podstawie programu.

Uczestnicy projektu będą mieli zapewnione bezpłatne materiały szkoleniowe oraz wykwalifikowaną kadrę wykładowców i ekspertów.

Uczestnikom projektu przysługuje również zwrot kosztów dojazdu na zajęcia na warunkach określonych w REGULAMINIE REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE.

Projekt realizowany będzie zgodnie z zasadą równości szans.