O projekcie

Projekt „Zaktywizowany=Zatrudniony” współfinansowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego 2014 – 2020 w ramach 8 – VIII. Osi Priorytetowej Regionalny Zatrudnienie, Działania 02 – VIII.2 Wsparcie aktywności zawodowej osób po 29 roku życia, Poddziałania 01 – VIII.2.1 Wsparcie aktywności zawodowej osób po 29 roku życia.

Wartość projektu: 940 305,81 zł
Kwota dofinansowania: 846 273,81 zł
Okres realizacji projektu: 01.10.2019 – 30.04.2021 r.

Cel Projektu: aktywizacja zawodowa 84 (51K i 33M) os. z obszaru województwa łódzkiego w wieku powyżej 29 roku życia, znajdujących się w szczególnie trudnej sytuacji na rynku pracy w obszaru województwa łódzkiego dzięki udziałowi w formach wsparcia zaproponowanych w projekcie dopasowanych indywidualnie do potrzeb każdego uczestnika w okresie 01.10.2019-30.04.2021. Projekt realizowany na terenie całego województwa.

Kto może zostać uczestnikiem projektu

Kryterium dostępu:

Grupę docelową stanowi 84 osoby (51K, 33M) – są to osoby zamieszkałe na obszarze województwa łódzkiego w wieku 30 lat  więcej, pozostający bez pracy (bezrobotni i bierni zawodowo), którzy znajdują się w szczególnie trudnej sytuacji na rynku pracy, tj.:

– osoby bezrobotne – 80% grupy docelowej
– osoby bierne zawodowo – 20% grupy docelowej
– osoby długotrwale bezrobotne – min. 44% grupy docelowej
– osoby starsze w wieku 50 lat i więcej – 60% grupy docelowej
– osoby z niepełnosprawnością – min. 8% grupy docelowej
– osoby o niskich kwalifikacjach – min. 50% grupy docelowej
– kobiety min. 60 grupy docelowej

Min. 30% grupy docelowej będą stanowiły osoby zamieszkałe na obszarze miast średnich tracących funkcje społeczno-gospodarcze województwa łódzkiego (tj. Tomaszów Mazowiecki, Sieradz, Wieluń, Radomsko, Zduńska Wola, Ozorków, Kutno)

Min. 60% grupy docelowej będą stanowiły osoby zamieszkałe na terenie powiatów, w których wysokość opublikowanej przez GUS stopy bezrobocia przyjmuje wartość wyższą niż wysokość stopy bezrobocia dla całego województwa łódzkiego na koniec XII 2018r.